Salgs- og leveringsbetingelser

Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle produkter Strømmen AS produserer og leverer. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse Salgs- og leveringsbetingelser.

Utover våre Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder i tillegg NS 8416, med mindre disse Salgs- og leveringsbetingelsene har avvikende bestemmelser. Da gjelder disse Salgs- og leveringsbetingelsene. Ved leveranser hvor Leverandør ikke skal forestå montering gjelder i tillegg NS 8409, og ikke NS 8416, med mindre disse Salgs- og leveringsbetingelser har avvikende bestemmelser. Da gjelder Salgs- og leveringsbetingelsene.

Ved forbrukerkjøp gjelder i tillegg de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven.

 1. Kontrakten
 2. Bestilling og ordrebekreftelse
 3. Leveransen
 4. Priser
 5. Levering
 6. Endringer
 7. Kjøpers undersøkelsesplikt
 8. Mangler
 9. Forsinket levering
 10. Underleverandører
 11. Direktekrav/regress
 12. Betaling
 13. Taushetsplikt, personvern, referanser
 14. Tvister

1. Kontrakten

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten, og ved evt. motstrid mellom dokumentene er rangordningen:

1.1. Avtaledokumentet for det spesifikke prosjektet, dersom slikt dokument er opprettet.
1.2. Eventuell endringsbekreftelse.
1.3. Ordrebekreftelsen fra Leverandør.
1.4. De generelle salgs- og leveringsbetingelsene.
1.5. Kjøpers skriftlige bestilling.
1.6. Det skriftlige tilbudet fra Leverandør.
1.7. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget.
 

2. Bestilling og ordrebekreftelse

Alle bestillinger skal være skriftlige og bekreftes med ordrebekreftelse fra Leverandør.
Elektronisk bestilling og bestilling per e-post er også å betrakte som skriftlig. Dersom en bestilling gjennomføres før alle spesifikasjoner, detaljer og mål vedrørende leveransen er avklart, eller om spesifikasjoner, detaljer og mål endres i etterkant av bestillingen, må det påregnes endret leveringstidspunkt og evt. endring i enhetspriser.

Kjøper plikter å gjennomgå ordrebekreftelsen fra Leverandør og reklamere umiddelbart dersom noe er uklart. Ordrebekreftelsen regnes som endelig hvis det ikke reklameres innen 2 virkedager etter at denne er mottatt.

3. Leveransen

3.1. Kvalitetskrav

Varen skal på leveringstidspunktet oppfylle de krav som kommer frem av kontraktsdokumentene i pkt. 1.1-1.7.
Dersom ikke annet er presisert, er varen produsert etter Kjøpers oppgitte spesifikasjoner, detaljer og mål. Er kvalitetskrav ikke spesifisert tilbys varen med kvalitetskrav som Leverandør anser som vanlig for byggevarer som benyttes til tilsvarende formål. Kjøper bærer risikoen for følgene av feil i oppgitte spesifikasjoner, detaljer og mål.

3.2. Montering

Ved kjøp hvor det er avtalt at Leverandør skal sørge for montering omfatter monteringen, dersom ikke annet er avtalt i kontraktsdokumentet:

 • Montering omfatter montering av felt med glass og isolering rundt partiene i ferdig klargjorte åpninger. Det forutsettes at nødvendige festemuligheter er til stede før monteringen starter.

NB! Dersom ikke annet er avtalt må varer være betalt før montering kan starte. Varer faktureres når de sendes fra fabrikk. Det tar ca. 5 virkedager fra varer sendes til de kan leveres ut på byggeplass / leveringsadresse.

Mottak og lossing av varer på byggeplass er ikke inkludert i monteringsprisen. Eventuell innvendig og utvendig avdekking, utforing, fuging, teip, belistning, sveising av membran, beslag arbeider etc. er ikke inkludert i monteringsarbeidet dersom annet ikke er avtalt. Rengjøring, fjerning av teiprester og beskyttelsesteip og pussing av glass inngår ikke i monteringsarbeidet.

Kjøper er ansvarlig for at montører, før monteringen starter, har fått tilstrekkelig informasjon om hvordan produktene er ønsket montert og hvor de skal monteres. Dersom manglende informasjon fra Kjøper fører til at monteringen må utføres på nytt vil dette bli fakturert i tillegg til avtalte monteringspris.

Ved behov for stillas for sikker montering forutsettes dette oppsatt uten omkostning for Leverandør.
Kran/kranbil med vakuum løfteåk for glassing og operatør med god erfaring i bruk av dette forutsettes stilt til disposisjon uten omkostning for Leverandør ved behov. Dersom Leverandør skal kontrahere kran/kranbil med vakuum løfteåk og operatør vil dette bli fakturert i tillegg til avtalt monteringspris (med påslag pålydende 15%).

Hvis ikke annet er avtalt kommer Leverandør med to mann for montering. Ved montering av tunge glass/profiler og dersom kranbil med sugeåk ikke når åpningene må Kjøper bistå med nødvendig mannskap for sikker innløfting av produktene. Eventuelle kostnader knyttet til ekstra mannskap dekkes ikke av Leverandør. Leverandør kan kontrahere mannskap etter avtale med Kjøper, eventuelle kostnader i forbindelse med dette vil bli fakturert Kjøper.

Fjerning / bortkjøring av paller, planker og emballasje fra transport av varene er ikke inkludert.

Monteringsstedet må være i en slik forfatning at montører og evt. kran/kranbil kan komme til på alle fasader for montering uten fare for montører eller brekkasje av glass.

4. Priser

Varen skal leveres i henhold til den pris som kommer frem av kontraktsdokumentet for det spesifikke prosjektet eller ordrebekreftelsen. Kostnader til transport, kran, heis, stillaser, vakuumløfter ol. faktureres som tillegg, med mindre noe annet er avtalt i kontraktsdokumentet eller ordrebekreftelsen. Alle enhetspriser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift.

Et tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Tilbudet frafaller dersom ikke skriftlig bestilling er gjort innen tilbudsfristen.
Priser kan endres umiddelbart ved prisstigning på materialkjøp og ved valutaendringer.

5. Levering

Varen leveres på bakkeplan på avtalt leveringsadresse og Kjøper overtar risikoen og ansvaret for varen når den er plassert på avtalt adresse. For levering hvor Leverandør skal sørge for montering, overtar Leverandøren risikoen og ansvaret for varen under montering. 

Dette gjelder uavhengig av om det skal avholdes befaring, registreringsforretning eller overtakelsesforretning.

5.1. Behov for kranbil

Eventuelt behov for levering med kranbil vil bli fakturert i tillegg til avtalt fraktpris, hvis ikke annet er spesifisert i ordrebekreftelsen.

5.2. Adkomstvei og forhold på leveringsadressen

Kjøper er ansvarlig for at det er adkomstvei fra offentlig vei til avtalt leveringsadresse slik at lastebil, evt. kranbil kan komme seg trygt frem til avtalt leveringsadresse.

Kjøper skal sørge for at forholdene på leveringsadressen er tilrettelagt slik at leveringen kan utføres på en trygg og sikker måte.

5.3. Lagerleie og bomtur

Eventuell lagerleie hos transportør/agent på grunn av ikke gjennomført levering vil bli fakturert Kjøper dersom manglende levering ikke skyldes Leverandør. Samme vilkår gjelder også ved bomtur.

5.4. Endring av leveringstidspunkt fra fabrikk

Leveringstidspunkt fra fabrikk kan endres dersom Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning eller oppfyller sitt ansvar. Dette kan for eksempel være ved mangelfulle/forsinkede opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av produksjonen/leveransen, samt. forsinket levering av materiell, som Kjøper er ansvarlig for.

Leveringstidspunkt fra fabrikk kan også endres dersom Leverandør rammes av en hindring utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette kan for eksempel være forsinkelser fra underleverandører, produksjonshavari, transportskader eller force majeure.

Leveringstidspunkt fra fabrikk kan også endres dersom partene blir enige om det, jft. pkt. 6.

5.5. Glass medsendt i kasse

 • Foldedører leveres med glass separat. Dørblader er montert i karmen.
 • Skyvedører med bredde over 2790 mm leveres med glass separat. Dørblader er montert i karmen.
 • Fasadesystemer leveres flatpakket og med glass separat.
 • Produkter med totalvekt over 150 kg leveres med glass separat.
 • Brannsikre produkter leveres med glass separat.

6. Endringer

Kjøper har ingen ubetinget rett til å få utsatt leveringstidspunkt fra fabrikk, endre eller avbestille hele eller deler av leveransen. En evt. aksept av avbestilling kan kun skje mot erstatning av Leverandørens tap.

Ved endringer har Leverandør rett til å kreve økt vederlag, herunder en økning i enhetspriser. Dette gjelder også ved forsinkelser eller manglende medvirkning som skyldes Kjøper eller forhold han er ansvarlig for. Dersom Leverandør må betale forsinkelses- eller avbestillingserstatning til sin underleverandør er Kjøper ansvarlig for dette.

Ved forespørsel om endring skal Leverandør så snart som mulig informere Kjøper om endringen kan etterkommes og hvilke konsekvenser dette medfører ift. pris, leveringstidspunkt fra fabrikk og andre forhold. Dersom Kjøper ønsker endringen gjennomført skal Leverandør bekrefte endringen (endringsbekreftelse).

7. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke varen straks den er levert. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader. Eventuelle skader eller mangler skal påføres fraktbrevet og straks meldes fra om til Leverandør, og uansett meldes fra om før varen monteres eller på annen måte tas i bruk.

Ved større leveranser og alle for alle leveranser som omfatter montering kan Leverandør kreve at Kjøper kvitterer for at varene er iht. til avtalen, evt. at det gjennomføres felles befaring.

8. Mangler

Det foreligger en mangel dersom varen og monteringen (hvis leveransen omfatter montering) ikke har den kvalitet Kjøper har krav på etter avtalen, og dette skyldes forhold som Leverandør svarer for.

Alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk, feil montering, feil lagring og/eller manglende vedlikehold er ikke en mangel, og det foreligger da ingen reklamasjonsrett. Følgende forhold regnes normalt ikke som en mangel:

 • Sprekk i glass som følge av partiell oppvarming (termisk brekkasje). Termisk sprekkdannelse kan også oppstå hvis glasset er delvis tildekket, for eksempel av store puter, sofa eller mørke gardiner/persienner som henger helt inntil, mørk folie som limes på deler av glasset eller hvis isolerende materiale legges mot glassflaten. Sjansen for termisk brekkasje øker dersom glass lagres på pall over lengre tid. 
 • Malingsslitasje, kvistgulning og gjennomslag.
 • Kondens på lav terskel («HC-terskel») til skyvedør i tre og tre-alu. Denne løsningen kan forårsake kondens ved lave utetemperaturer i kombinasjon med høy innvendig luftfuktighet.
 • Svartsopp og blåved på produkter med transparent overflatebehandling. Transparent overflatebehandling i kombinasjon med høy fuktighet øker faren for svartsopp/blåved.
 • Endringer og skader som skyldes setninger i bygget eller byggematerialet levert av andre.
 • Mindre avvik i farge på glass som følge av lys og UV-stråling. Glass med forskjellige funksjonskrav eller med ulik tykkelse og oppbygging kan gi ulik fargetone/refleksjon.

Iht. pkt. 7 (Kjøpers undersøkelsesplikt) må synlige avvik og skader anmerkes på fraktbrev ved mottak, av både sjåfør og Kjøper for at disse skal være reklamasjonsberettiget.

Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid og senest 8 virkedager etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Leverandør melding som angir hva slags mangler det gjelder. I tilfeller hvor det avholdes befaring, plikter Kjøper å melde fra om mangler han har eller burde ha oppdaget i løpet av befaringen. Reklamerer ikke Kjøperen innen 12 måneder etter levering/avholdt befaring, kan han uansett ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Alle reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og på Leverandørens reklamasjonsskjema. Kjøper plikter å bistå Leverandøren i reklamasjonshåndteringen.

Ved mangler plikter Leverandør, etter Leverandørens valg, å rette mangelen kostnadsfritt eller levere ny vare til det opprinnelige leveringsstedet. Demontering/montering og transport omfattes kun hvis Leverandøren også har forestått montering, og bare hvis kostnadene ikke vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Kjøper har ikke rett til å få dekket sine utbedringskostnader, uten at dette er skriftlig akseptert av Leverandør.

Levert låskasser, dørpumper, beslag ol. anses som mangel dersom Leverandør får aksept for reklamasjon hos sin underleverandør. Det vil si at Kjøper i slike situasjoner vil bli fakturert for så eventuelt senere få tilsendt kreditnota hvis Leverandør får Kreditnota fra sin underleverandør. Ved slike mangler må Kjøper uansett dekke transport og demontering/montering.

Leverandør er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader (riper, bulker, overflateskader, glassbrekkasje ol.) som skjer under eller rett etter montasjen og dette ikke skyldes Leverandøren eller hans underleverandører. Eventuelle endringer og skader som skyldes setninger i bygget eller byggemateriale levert av andre, ligger også utenfor Leverandørens ansvar.

Brannsertifiserte og andre CE-merkede produkter blir produsert og kontrollert etter særlige retningslinjer som Leverandør er bundet av. Dersom Leverandør eller noen av hans underleverandører mister retten til å produsere, selge og montere brannsertifiserte eller øvrige CE-merkede produkter fordi Kjøper eller hans kunder/sluttkunder har begått feil ved montering, glassing og/eller annet, er Kjøper fullt ut erstatningsansvarlig for det direkte og indirekte tap, herunder tapt fortjeneste Leverandør lider som følge av dette. 

Kjøperen kan bare heve og/eller kreve erstatning som følge av mangler dersom Leverandør har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. I så fall er erstatningen begrenset til kostnaden ved å levere ny vare, og demontering/montering dersom Leverandør har forestått dette. Leverandøren har intet ansvar utover det som er beskrevet i punkt 8. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste, forsinkelser og andre økonomiske konsekvenstap. Leverandør er bare ansvarlig for indirekte tap dersom Leverandør har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Hvis Leverandør foretar undersøkelser og utbedringer og det i etterkant viser seg at forholdet ikke utgjør en mangel, vil Kjøper bli fakturert iht. gjeldende prisliste og medgått tid.

For evt. garantikrav gjelder de vilkår som måtte komme frem av disse.

9. Forsinket levering

Kjøper skal varsles umiddelbart dersom Leverandør blir klar over at levering fra fabrikk ikke kan skje til avtalt tid. Leverandør skal også, dersom det er mulig, samtidig gi Kjøper informasjon om ny leveringsdato fra fabrikk. Kjøper taper sin rett til å gjøre gjeldende krav etter en forsinkelse dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest 8 virkedager, etter at forsinkelsen er varslet.

Kjøper kan bare kreve erstatning som følge av en forsinkelse, dersom Leverandør har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. Kjøper kan ved forsinkelse heve kjøpet dersom hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, og forsinkelsen varer mer enn 60 virkedager (fra oppgitt leveringstidspunkt fra fabrikk). Leverandøren har intet ansvar for forsinkelser utover det som er beskrevet i punkt 9. Dette gjelder ethvert tap forsinkelsen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste, forsinkelse og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensningen av Leverandørens ansvar gjelder ikke dersom han har utvist grov uaktsomhet.

10. Underleverandører

Leverandør har rett til å benytte underleverandører.

11. Direktekrav/regress

Leverandør har regressrett overfor Kjøper ved eventuelle krav fra Kjøpers sluttkunde, som Leverandør iht. avtalen mellom Kjøper og Leverandør ikke er ansvarlig for. Leverandør har også regressrett for eventuelle direktekrav fra skadelidte etter produktansvarsloven. Leverandør skal underrette Kjøper i rimelig tid før krav fra Kjøpers sluttkunde eller skadelidte etterkommes.

12. Betaling

Hvis ikke annet er avtalt, utstedes en forskuddsfaktura på 50% av varebeløpet ved ordrebekreftelse og ordren aksepteres til produksjon når forskudd er innbetalt. Resterende beløp faktureres ved sending fra fabrikk.

NB! Dersom ikke annet er avtalt må varer være betalt før montering kan starte.

Ved leveranser hvor Leverandør skal sørge for montering faktureres dette etter hvert som utførelsen skjer. Dersom det er avtalt dellevering kan Leverandør fakturere etter hver dellevering. Betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovverk.
Leverandør har salgspant i varen helt til hele kjøpesummen inklusive renter og omkostninger, og evt. lagerleie og andre kostnader, er fullt betalt.
Hvis det går mer enn 1 måned fra varen har ankommet terminal, uten at levering har skjedd pga. forhold Kjøper er ansvarlig for, har Leverandør rett til å selge varen og kreve erstatning for sitt tap og utlegg.

Kjøpers kredittverdighet må godkjennes før varene settes i produksjon.

13. Taushetsplikt, personvern og referanser

Partene har taushetsplikt om opplysninger som kommer frem i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Informasjon skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Tegninger og andre tekniske dokumenter som en av partene gir fra seg, skal bare anvendes av den andre parten til avtalt formål, og kan bare gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen. Dersom ikke Kjøper reserverer seg, vil Leverandøren kunne benytte Kjøpers kontaktopplysninger til å sende ut nyhetsbrev. Leverandør har rett til å oppgi Kjøper og leveransen som referanse.

14. Tvister

Tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med kjøp / kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet, og ellers avgjøres ved ordinær rettergang og ved Tønsberg forliksråd som avtalt verneting.