Salgs- og leveringsbetingelser

Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Køber og Strømmen DK Aps (Leverandør), som en del af aftalen mellem parterne, for levering og montering af alle produkter Strømmen DK Aps producerer og leverer. Køber er forpligtet til at gøre sig bekendt med disse Salgs- og leveringsbetingelser.

Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 1. Kontrakten

 2. Bestilling og ordrebekræftelse

 3. Leveringen

 4. Priser

 5. Levering

 6. Ændringer

 7. Købers undersøgelsespligt

 8. Mangler

 9. Forsinket levering

 10. Underleverandører

 11. Direkte krav/regres

 12. Betaling

 13. Tavshedspligt, persondata, referencer

 14. Tvister

 

1. Kontrakten

Medmindre andet er aftalt, indgår følgende dokumenter i kontrakten, og i tilfælde af modstrid mellem dokumenterne er rangeringen:

1.1. Aftaledokumentet for det specifikke projekt, hvis et sådant er oprettet.

1.2. Eventuel ændringsbekræftelse.

1.3. Ordrebekræftelse fra Leverandøren.

1.4. De generelle salgs- og leveringsbetingelser.

1.5. Købers skriftlige bestilling.

1.6. Det skriftlige tilbud fra Leverandøren.

1.7. Tilbuds- eller konkurrencegrundlaget.

 

2. Bestilling og ordrebekræftelse

Alle bestillinger skal være skriftlige og bekræftes med ordrebekræftelse fra Leverandør.

Elektronisk bestilling og bestilling via e-mail betragtes også som skriftlig. Såfremt en bestilling gennemføres før alle specifikationer, detaljer og mål vedrørende leveringen er afklaret, eller hvis specifikationer, detaljer og mål ændres efter bestillingen, skal der påregnes ændring i leveringstidspunkt og evt. ændring i enhedspriser.

Køber er forpligtet til at gennemgå ordrebekræftelsen fra Leverandøren og straks reklamere, hvis noget er uklart. Ordrebekræftelsen anses som endelig, hvis der ikke reklameres indenfor 2 hverdage efter modtagelsen.

3. Leveringen

3.1. Kvalitetskrav

Varen skal på leveringstidspunktet opfylde de krav, der fremgår af kontraktdokumenterne i pkt. 1.1-1.7.

Medmindre andet er præciseret, produceres varen efter Købers oplyste specifikationer, detaljer og mål. Hvis der ikke er angivet kvalitetskrav, tilbydes produktet med kvalitetskrav, som Leverandøren anser for normale for byggematerialer, der anvendes til tilsvarende formål. Køber bærer risikoen for følgerne af fejl i oplyste specifikationer, detaljer og mål.

3.2. Montering

Ved køb, hvor der er aftalt, at Leverandøren skal sørge for montering, er monteringen omfattet, medmindre andet er aftalt i kontraktdokumentet:

 • Montering omfatter montering af felter med glas og isolering i færdige forberedte åbninger. Det forudsættes, at de nødvendige fastgørelsesmuligheder er til stede, inden monteringen påbegyndes.

NB! Medmindre andet er aftalt, skal varer være betalt før montering kan påbegyndes. Varer faktureres når de sendes fra fabrik. Det tager ca. 5 hverdage fra varer sendes til de kan leveres på byggeplads/leveringsadresse.

Modtagelse og aflæsning af varer på byggepladsen er ikke inkluderet i monteringsprisen. Eventuel indvendig og udvendig afdækning, inddækninger, fugning, tape, listearbejde, svejsning af membran, beslagarbejde osv. er ikke inkluderet i monteringsarbejdet, medmindre andet er aftalt. Rengøring, fjernelse af taperester og beskyttelsestape samt pudsning af glas er ikke inkluderet i monteringsarbejdet.

Køber er ansvarlig for, at montører, inden monteringen påbegyndes, har fået tilstrækkelig information om, hvordan produkterne skal monteres og hvor de skal monteres. Såfremt manglende oplysninger fra Køber fører til, at monteringen skal udføres igen, faktureres dette oven i den aftalte monteringspris.

Ved behov for stillads til sikker montering forudsættes dette opsat uden omkostninger for Leverandøren.

Ved behov, forudsættes der, at kran/kranvogn med vakuumløfter til ruder og operatør med god erfaring i brug heraf, stilles til disposition uden omkostninger for Leverandøren. Såfremt Leverandøren skal kontrahere en kran/kranvogn med vakuumløfter og operatør, faktureres dette udover den aftalte monteringspris.

Medmindre andet er aftalt, kommer Leverandøren med to mand til montering. Ved montering af tunge glas/profiler og såfremt kranvogn med vakuumløfter ikke når åbningerne, skal Køber bistå med det nødvendige mandskab til sikker løft af produkterne. Eventuelle omkostninger forbundet med ekstra mandskab dækkes ikke af Leverandøren. Leverandøren kan kontrahere mandskab efter aftale med Køber, eventuelle omkostninger i forbindelse med dette vil blive faktureret Køber.

Bortskaffelse af paller, brædder og emballage fra transport af varerne er ikke inkluderet.

Monteringsstedet skal være i en sådan stand, at montører og evt. kran/kranvogn kan komme til på alle facader til montering, uden at der er fare for montører eller glasbrud.

4. Priser

Varen skal leveres i henhold til den pris, der er angivet af kontraktdokumentet for det konkrete projekt eller ordrebekræftelsen. Omkostninger til transport, kran, lift, stillads, vakuumløfter m.m. faktureres som tillæg, medmindre andet er aftalt i kontraktdokumentet eller ordrebekræftelsen. Alle enhedspriser er angivet i danske kroner, eksklusive moms.

Et tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Tilbuddet frafaldes, hvis der ikke er afgivet skriftlig bestilling inden for tilbudsfristen.

Priser kan ændres umiddelbart ved prisstigninger på materialekøb og ved valutaændringer.

5. Levering

Varen leveres til jordniveau på den aftalte leveringsadresse og Køber overtager risikoen og ansvaret for varen, når den er placeret på aftalt adresse. Ved levering, hvor Leverandøren skal sørge for montering, overtager Leverandøren risikoen og ansvaret for varen under montering.

Dette gælder, uanset om der skal afholdes syn, registreringsforretning eller overtagelsesforretning.

5.1. Behov for kranvogn

Eventuelt behov for levering med kranvogn vil blive faktureret udover den aftalte fragtpris, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

5.2. Adgangsvej og forhold på leveringsadressen

Køber er ansvarlig for, at der er adgangsvej fra offentlig vej til den aftalte leveringsadresse, således at lastbil, evt. kranvogn, sikkert kan nå frem til aftalt leveringsadresse.

Køber skal sørge for, at forholdene på leveringsadressen er tilrettelagt, således at leveringen kan udføres på en sikker måde.

5.3. Leje af lager og mislykket levering

Eventuel leje af lager hos transportør/agent på grund af en ikke gennemført levering, vil blive faktureret Køber, hvis manglende levering ikke skyldes Leverandøren. Samme betingelser gælder også for mislykket levering.

5.4. Ændring af leveringstidspunkt fra fabrik

Leveringstidspunkt fra fabrik kan ændres, såfremt Køber ikke yder nødvendig deltagelse eller opfylder sit ansvar. Dette kan for eksempel skyldes mangelfulde/forsinkede oplysninger, som er nødvendige for gennemførelsen af produktionen/leverancen, samt forsinket levering af materialer, som Køber er ansvarlig for.

Leveringstidspunkt fra fabrikken kan også ændres, såfremt Leverandøren rammes af en forhindring uden for hans kontrol, som han ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning på aftaletidspunktet eller at undgå, eller overvinde følgerne af. Det kan for eksempel være forsinkelser fra underleverandører, produktionsulykker, transportskader eller force majeure.

Leveringstidspunkt fra fabrik kan også ændres, hvis parterne bliver enige om det, jf. pkt. 6.

5.5. Glas medsendt i kasse

 • Foldedøre leveres med glas særskilt. Dørblade er monteret i karmen.
 • Skydedøre med en bredde over 2790 mm leveres med glas særskilt. Dørblade er monteret i karmen.
 • Facadesystemer leveres fladpakket og med glas særskilt.
 • Produkter med en totalvægt over 150 kg leveres med glas særskilt.
 • Brandsikre produkter leveres med glas særskilt.

6. Ændringer

Køber har ikke ubetinget ret til at få udsat leveringstidspunktet fra fabrik, eller ændre eller afbestille hele eller dele af leverancen. En evt. accept af afbestilling kan kun ske mod erstatning for Leverandørens tab.

Leverandøren har i tilfælde af ændringer ret til at kræve forhøjet vederlag, herunder forhøjelse af enhedspriserne. Dette gælder også ved forsinkelser eller manglende deltagelse, der skyldes Køber eller forhold, som denne er ansvarlig for. Såfremt Leverandøren skal betale forsinkelses- eller afbestillingserstatning til sin underleverandør, er Køber ansvarlig for dette.

Ved forespørgsel om ændring skal Leverandør så hurtigt som muligt, meddele Køber, om ændringen kan overholdes og hvilke konsekvenser dette medfører ift. pris, leveringstidspunkt fra fabrik og andre forhold. Hvis Køber ønsker ændringen gennemført, skal Leverandør bekræfte ændringen (ændringsbekræftelse).

7. Købers undersøgelsespligt

Køber har pligt til at undersøge varen, så snart den er leveret. Undersøgelsen skal omfatte leveret kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader. Eventuelle skader eller mangler skal påføres fragtbrevet og straks meddeles Leverandør, og uanset meddeles inden varen monteres eller på anden måde tages i brug.

Ved større leverancer og leverancer der omfatter montering, kan Leverandøren kræve, at Køber kvitterer for, at varerne er i henhold til aftalen, evt. at der gennemføres fælles besigtigelse.

8. Mangler

Der foreligger en mangel, hvis varen og montagen (hvis leverancen omfatter montering) ikke har den kvalitet, Køber er berettiget efter aftalen, og dette skyldes forhold, som Leverandør er ansvarlig for.

Alle skader/følgeskader som følge af forkert brug, forkert montering, forkert opbevaring og/eller manglende vedligeholdelse, er ikke en mangel, og der er ingen reklamationsret. Følgende forhold betragtes normalt ikke som en mangel:

 • Revner i glas som følge af delvis opvarmning (termisk brud). Termisk revnedannelse kan også opstå, hvis glasset er delvist tildækket, for eksempel af store puder, sofaer eller mørke gardiner/persienner, der hænger tæt på, mørk folie, der limes på dele af glasset, eller hvis isolerende materiale lægges mod glasfladen. Chancen for termisk brud øges, hvis glas opbevares på paller i længere tid.
 • Slitage af maling og gennemslag fra knaster.
 • Kondens på lavt bundstykke («HC-bundstykke») til skydedøre i træ og træ-alu. Denne løsning kan forårsage kondens ved lave udendørstemperaturer i kombination med høj indvendig luftfugtighed.
 • Sortskimmel og blåsplint på produkter med transparent overfladebehandling. Transparent overfladebehandling i kombination med høj fugtighed, øger risikoen for sortskimmel/blåsplint.
 • Ændringer og skader som følge af sætninger i bygningen eller byggematerialer leveret af andre.
 • Mindre farveafvigelser på glas som følge af lys og UV-stråling. Glas med forskellige funktionskrav eller med forskellig tykkelse og konstruktion, kan give forskellige farvetoner/refleksioner.

I henhold til punkt 7 (Købers undersøgelsespligt) skal synlige afvigelser og skader noteres på fragtbrev ved modtagelsen, af både chauffør og Køber, for at disse skal være reklamationsberettiget.

Køber mister sin ret til at påberåbe sig en mangel, hvis han ikke inden for rimelig tid og senest 8 hverdage efter, at han har opdaget eller burde have opdaget den, giver Leverandøren meddelelse om, hvilke typer mangler der er tale om. Køber er i tilfælde, hvor der afholdes besigtigelse, forpligtet til at meddele de mangler, han har eller burde have opdaget ved besigtigelsen. Reklamerer Køber ikke inden 12 måneder efter levering/besigtigelse, kan han under alle omstændigheder ikke senere påberåbe sig manglen.

Alle reklamationer skal indgives skriftligt og på Leverandørens reklamationsformular. Køber er forpligtet til at bistå Leverandøren med behandling af reklamationer.

I tilfælde af mangler er Leverandøren – efter Leverandørens valg – forpligtet til at rette manglen uden beregning eller levere en ny vare til det oprindelige leveringssted. Demontering/montering og transport omfattes kun, hvis Leverandøren også har stået for montering, og kun hvis omkostningerne ikke vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til det der opnås. Køber er ikke berettiget til at få dækket sine omkostninger til udbedring, uden at dette er skriftlig accepteret af Leverandøren.

Leverede låsekasser, dørpumper, beslag m.m. betragtes som en mangel, hvis Leverandøren modtager accept for reklamationen hos sin underleverandør. Det vil sige, at Køber i sådanne situationer vil blive faktureret, for så eventuelt senere at få tilsendt kreditnota, hvis Leverandøren får en Kreditnota fra sin underleverandør. Ved sådanne mangler skal Køber uanset dække transport og demontering/montering.

Leverandør er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for skader (ridser, buler, overfladeskader, glasbrud osv.) der sker under eller lige efter monteringen og dette ikke skyldes Leverandøren eller hans underleverandører. Eventuelle ændringer og skader som følge af sætninger i bygningen eller byggematerialer leveret af andre, ligger også udenfor Leverandørens ansvar.

Brandcertificerede og andre CE-mærkede produkter bliver produceret og kontrolleret efter særlige retningslinjer som Leverandøren er bundet af. Hvis Leverandøren eller nogen af dennes underleverandører mister retten til at producere, sælge og montere brandcertificerede eller øvrige CE-mærkede produkter, fordi Køber eller dennes kunder/slutkunder har begået fejl ved montering, indsættelse af glas og/eller andet, hæfter Køber fuldt ud for de direkte og indirekte tab, herunder tabt fortjeneste som Leverandøren lider som følge af dette.

Køber kan kun hæve og/eller kræve erstatning som følge af mangler, hvis Leverandøren har udvist grov uagtsomhed (skyld) eller forsæt. Erstatningen er i så fald begrænset til udgiften ved at levere en ny vare, og demontering/montering, hvis Leverandøren har stået for dette. Leverandøren har intet ansvar ud over det, der er beskrevet i punkt 8. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte medføre, for eksempel driftstab, tabt fortjeneste, forsinkelser og andre økonomiske følgetab. Leverandøren er kun ansvarlig for indirekte tab, hvis Leverandøren har optrådt forsætlig eller groft uagtsomt.

Hvis Leverandøren foretager undersøgelser og udbedringer og det i efterfølgende viser sig, at forholdet ikke udgør en mangel, vil Køber blive faktureret i henhold til gældende prisliste og medgået tid.

For evt. garantikrav gælder de vilkår, der måtte opstå af disse.

9. Forsinket levering

Køber skal straks underrettes, hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at levering fra fabrik ikke kan finde sted til aftalt tid. Leverandør skal også, hvis det er muligt, samtidigt oplyse Køber om ny leveringsdato fra fabrik. Køber mister sin ret til at fremsætte krav efter en forsinkelse, hvis han ikke reklamerer skriftligt inden for rimelig tid, og senest 8 hverdage efter, at forsinkelsen er meddelt.

Køber kan kun kræve erstatning som følge af en forsinkelse, hvis Leverandøren har udvist grov uagtsomhed (skyld) eller forsæt. Køber kan i tilfælde af forsinkelse hæve købet, hvis hans formål med købet bliver væsentligt forfejlet, og forsinkelsen varer mere end 60 hverdage (fra den oplyste leveringstid fra fabrik). Leverandøren har intet ansvar for forsinkelser, ud over det, der er beskrevet i punkt 9. Dette gælder ethvert tab, forsinkelsen måtte medføre, for eksempel driftstab, tabt fortjeneste, forsinkelse og andre økonomiske følgetab. Denne begrænsning af Leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har udvist grov uagtsomhed.

10. Underleverandører

Leverandør har ret til at benytte underleverandører.

11. Direkte krav/regres

Leverandøren har regresret overfor Køber ved eventuelle krav fra Købers slutkunde, som Leverandør i henhold til aftalen mellem Køber og Leverandør ikke er ansvarlig for. Leverandøren har også regresret for eventuelle direkte krav fra skadelidte efter produktansvarsloven. Leverandøren skal underrette Køber i rimelig tid, inden krav fra Købers slutkunde eller skadelidte imødekommes.

12. Betaling

Hvis ikke andet er aftalt, faktureres varen ved levering fra fabrik.

NB! Medmindre andet er aftalt, skal varer betales før montering kan påbegyndes.

For leverancer, hvor Leverandør skal sørge for montering, faktureres dette i takt med udførelsen. Hvis der er aftalt dellevering, kan Leverandøren fakturere efter hver dellevering. Betalingsbetingelser er netto 10 dage.

Ved forsinket betaling påløber morarente i henhold til gældende lovgivning.

Leverandøren har salgspant i varen, indtil hele købesummen inklusive renter og omkostninger, og evt. lagerleje og øvrige omkostninger, er betalt fuldt ud.

Hvis der går mere end 1 måned fra varen er ankommet til lagerterminal, uden at levering har fundet sted pga. forhold Køber er ansvarlig for, har Leverandøren ret til at sælge varen og kræve erstatning for tab og udlæg.

Købers kreditværdighed skal godkendes, inden varerne sættes i produktion.

13. Tavshedspligt, persondata og referencer

Parterne har tavshedspligt om oplysninger, der fremkommer i forbindelse med udførelsen af opgaven. Oplysninger må ikke være tilgængelige for udefrakommende uden skriftligt samtykke fra den anden part. Tegninger og andre tekniske dokumenter udleveret af en af parterne, må kun anvendes af den anden part til aftalte formål, og må kun gives til andre, når dette er nødvendigt for gennemførelsen. Hvis Køber ikke tager forbehold, vil Leverandøren kunne bruge Købers kontaktoplysninger til at udsende nyhedsbreve. Leverandøren har ret til at angive Køber og leverancen som reference.

14. Tvister

Alle tvister i anledning af aftaler med Strømmen afgøres efter dansk ret og skal anlægges ved Strømmen’s værneting. Købelovens bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller den enkelte aftale i øvrigt.