Köp- och leveransvillkor

Dessa villkor gäller mellan kunden och Strömmen Trysil AB (leverantör), som en del av avtalet mellan parterna, för leverans och montering av alla produkter som Strømmen producerar och levererar. Kunden är skyldig att bekanta sig med dessa villkor.

 1. Introduktion
 2. Kontraktet
 3. Leverbara produkter
 4. Offert och orderbekräftelse
 5. Prissättning
 6. Leverans
 7. Ändringar
 8. Inspektion och leveranskvitto
 9. Kvalitetsbrister
 10. Försenad leverans
 11. Underleverantörer
 12. Rättsliga åtgärder
 13. Betalningsvillkor
 14. Sekretess, integritet och referenser
 15. Gällande lag

1. Introduktion

"Kontrakt" avser ett avtal för leverantörens tjänster som ingåtts mellan leverantören och kunden som dessa villkor anges gälla. "Kund" betyder den person, firma eller företag som ingår avtal med leverantören. "Varor" avser produkter, komponenter och/eller system som uttryckligen anges i orderbekräftelsen som undertecknats. "Leverantör" betyder Strömmen Trysil AB. "Arbete" betyder varor och installationstjänster som utförs med avseende på detta avtal.

2. Kontraktet

Om inget annat avtalats ingår följande dokument i kontraktet, och i händelse av konflikt mellan dokumenten är rankningen:

2.1. Kontraktet för det specifika projektet, om sådant dokument skapas.
2.2. Ändra bekräftelse.
2.3. Beställningsbekräftelse från leverantören.
2.4. Allmänna villkoren.
2.5. Kundens skriftliga beställning.
2.6. Det skriftliga erbjudandet från leverantören.
2.7. Anbudet eller konkurrensgrunden.

 

3. Leverbara produkter

3.1. Kvalitetskrav

Objektet måste vid leveransen uppfylla de krav som anges i avtalsdokumenten i avsnitt 2.1-2.7.

Om inget annat anges tillverkas varorna enligt kundens angivna specifikationer, detaljer och dimensioner. Om inte kvalitetskrav anges erbjuds produkten med kvalitetskrav som leverantören anser vara vanliga för byggprodukter som använts för liknande syften. Kunden bär risken för konsekvenserna av fel i angivna specifikationer, detaljer och dimensioner.

3.2. Installation

För kontrakt där det har överenskommits att leverantören kommer att ansvara för installationen, är inkluderat i installationen, om inte annat avtalats i kontraktet:

 • Fästning av ram, glasparti(er) och isolering runt ramens omkrets i förberedda öppningar. Nödvändiga fästelement måste finnas när installationen påbörjas.

Mottagning och lossning av varor på plats ingår inte i installationspriset. All inre och yttre beklädnad, fogning, tejpning, beläggning, membransvetsning, beslag osv. ingår inte i monteringsarbetet. Rengöring av glas, borttagning av skräp, pallar, förpackningsmaterial och skyddstejp ingår inte i monteringsarbetet.
Kunden ansvarar för att installatörerna, innan installationen påbörjas, har fått tillräcklig information om hur produkterna ska monteras och var de ska installeras. Om bristen på information från kunden gör att installationen måste genomföras igen, kommer den att faktureras utöver det avtalade installationspriset.
 
Om ställningar behövs för säker installation, antas detta vara kostnadsfritt för leverantören.
Mobilkran med vakuumok för glassättning och operatör med god erfarenhet av dess användning antas finnas tillgänglig utan kostnad för leverantören om så skulle behövs. Om leverantören ska ordna en mobilkran med vakuumok och operatör, faktureras detta utöver det avtalade installationspriset.
 
Om inget annat avtalats kommer leverantören med två män för installationsarbetet. Vid installation av tunga glaspartier/profiler och om mobilkranen inte når öppningarna, måste kunden hjälpa till med nödvändig bemanning för säker lyftning av produkterna. Eventuella kostnader för extra bemanning täcks inte av leverantören. Leverantören kan kontakta extra bemanning i överenskommelse med kunden, eventuella kostnader i samband med detta faktureras.
 
Installationsplatsen måste vara i ett sådant tillstånd att installatörer och alla mobilkranar kan komma åt alla fasader för installation, utan risker för installatörer eller glasskador.

4. Offert och orderbekräftelse

Alla beställningar måste vara skriftliga och bekräftas med orderbekräftelse från leverantören.

Elektronisk beställning och beställning via e-post kan också anses som skriftlig. Om en beställning görs innan alla specifikationer, detaljer och mått på produkterna har klargjorts, eller om specifikationer, detaljer och mått ändras efter att beställningen har gjorts, måste ändringar i leveransdatum och enhetspriser förväntas.

Kunden är skyldig att granska orderbekräftelsen från leverantören och informera omedelbart om något är oklart eller fel. Beställningsbekräftelsen betraktas som slutlig om den inte granskas inom två arbetsdagar efter mottagandet.

5. Prissättning

Varan måste levereras enligt det pris som anges i kontraktet för det specifika projektet eller orderbekräftelsen. Kostnader för transport, kran, ställning, lyftok, etc. kommer att faktureras, såvida inte annat avtalats i avtalsdokumentet eller orderbekräftelsen. Alla enhetspriser anges i brittiska pund (GBP), exklusive moms.
 
Ett erbjudande är giltigt i 30 dagar från erbjudandedatumet, om inget annat anges. Erbjudandet upphävs om inte en skriftlig beställning görs inom tidsfristen för erbjudandet.
Priserna kan ändras utan föregående avisering vid väsentliga prisökningar och valutafluktuationer.

6. Leverans

Det förutsätts en körbar väg för stora lastbilar hela vägen fram till leveransadressen, samt tillräcklig utrustning för lossning. Kostnader för lossning på byggarbetsplatsen ingår inte i fraktpriset.

6.1. Kranbil

Alla behov av kran faktureras utöver det avtalade transportpriset, såvida inte annat anges i avtalet.

6.2. Villkor på leveransadressen

Kunden ansvarar för att det finns en åtkomstväg från allmän väg till den överenskomna leveransadressen, så att lastbilar säkert kan komma fram till den avtalade leveransadressen.

Kunden måste se till att villkoren på leveransadressen är ordnade så att leveransen kan utföras på ett tryggt och säkert sätt.

6.3. Lageruthyra och misslyckad leverans

Eventuell lagerhyra hos transportören/agenten på grund av leveransproblem faktureras kunden såvida den inte har orsakas av leverantören. Samma villkor gäller också vid misslyckade leveranser.

6.4. Ändring av leveranstid från fabrik

Leveranstider från fabriken kan ändras om kunden inte tillhandahåller nödvändig hjälp eller uppfyller sitt ansvar. Detta kan vara fallet med fel/försenad information som är nödvändig för att starta produktionen. Leveranstiden kan också ändras om leverantören drabbas av ett hinder utanför dennes kontroll, som man inte rimligen kunde förvänta sig ha tagit hänsyn till vid avtalets tidpunkt, undvikit eller övervunnit konsekvenserna av. Detta inkluderar förseningar från underleverantörer, produktionsstörningar, transportskador eller force majeure.
 
Leveranstider från fabrik kan också ändras om parterna är överens, jfr. avsnitt 7.

6.5. Glas levereras separat

 • Vikdörrar levereras med glas separat. Dörrblad är monterade i karmen.
 • Skjutdörrar bredare än 2790 mm levereras med glas separat. Dörrblad är monterade i karmen.
 • Fasadsystem levereras plattförpackad och med glas separat.
 • Partier som väger över 150 kg levereras med glas separat.
 • Brandsäkra partier levereras med glas separat.

7. Ändringar

Kunden har ingen rätt att skjuta upp leveransdatum från fabriken, ändra eller avbryta hela eller delar av leveransen. Godkännande av avbokning kan endast göras mot ersättning för leverantörens förlust.

Vid förändringar har leverantören rätt att kräva ökad ersättning, inklusive en ökning av enhetspriser. Detta gäller också vid förseningar eller icke-delaktighet på grund av kunden eller villkor som denne ansvarar för. Om leverantören måste betala försening eller avbokningskompensation till sin underleverantör, är kunden ansvarig för detta.
 
Vid begäran av en förändring måste leverantören informera kunden så snart som möjligt om ändringen kan uppfyllas och vilka konsekvenser detta har med avseende på pris, leveranstid och övriga villkor. Om kunden vill att ändringen ska genomföras måste leverantören bekräfta ändringen (ändringsbekräftelse).

8. Inspektion och leveranskvitto

Kunden är skyldig att inspektera varorna så snart de levereras. Kontrollen måste inkludera levererad kvantitet och kvalitet, inklusive eventuella synliga skador. Eventuella skador eller fel ska skrivas på fraktsedeln och omedelbart meddelas leverantören innan produkten monteras eller på annat sätt tas i bruk.

För större leveranser och allt för alla leveranser som inkluderar installation, kan leverantören kräva att kunden bekräftar att varorna är i överensstämmelse med avtalet, eller genomföra en gemensam inspektion.

9. Kvalitetsbrister

Det finns en brist om varorna och installationen (om leveransen inkluderar installation) inte har den kvalitet kunden har rätt till enligt avtalet, och detta är beroende på villkor som leverantören är ansvarig för.

All skada/följdskada orsakad av felaktig användning, felaktig montering, felaktig lagring och/eller brist på underhåll är inte en brist, och det finns ingen anspråk. Följande förhållanden anses vanligtvis inte vara en brist:

 • Spricka i glas till följd av partiell uppvärmning (termiskt brott). Detta kan t.ex. inträffa om mörk folie limmas på delar av glaset eller om isoleringsmaterial appliceras på glasytan.
 • Färgslitage.
 • Kondens på låga trösklar ("HC tröskel") för skjutdörrar i trä och trä/alu. Denna tröskel kan orsaka kondens vid låga utomhustemperaturer i kombination med hög inre fuktighet.
 • Svart mögel på produkter med transparent ytbehandling. Transparenta ytbehandlingar i kombination med hög luftfuktighet ökar risken för mögel.
 • Mindre avvikelser i glasfärgen på grund av ljus och UV-strålning. Glas med olika funktionella krav eller med olika tjocklek och struktur kan ge olika reflektion.

Enligt avsnitt 8 (inspektions- och leveranskvitto) ska synliga brister och skador skrivas på fraktsedeln efter mottagandet av både föraren och kunden för att de ska ha rätt till anspråk.
Kunden förlorar sin rätt att göra anspråk om denne inte gör detta inom rimlig tid och senast åtta arbetsdagar efter att man har upptäckt eller borde ha upptäckt, och informerar leverantören om felet i fråga.
 
Alla anspråk måste göras skriftligen och på leverantörens garantiformulär. Kunden är skyldig att hjälpa leverantören vid klagomålshanteringen.

Vid fel ska leverantören, efter leverantörens val, rätta till felet eller leverera nya varor till den ursprungliga leveransorten. Demontering/installation och transportkostnader täcks endast om leverantören har genomfört installationen, och endast om kostnaderna inte kommer att vara oproportionerligt höga i förhållande till vad som uppnås. Kunden har inte rätt att täcka sina reparationskostnader, såvida detta inte har accepterats skriftligen av leverantören.
 
Levererade lås, dörrpumpar, beslag osv. anses vara felaktiga om leverantören accepterar ett klagomål från sin underleverantör. I sådana situationer debiteras kunden och skickas senare en kreditnota om leverantören får en kreditnota från sin underleverantör. Vid sådana fel måste kunden täcka transport och demontering/installation oavsett.
 
Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för skador (repor, bucklor, ytskador, glasskador etc.) som inträffar under eller omedelbart efter installationen och detta beror inte på leverantören eller hans underleverantörer. Eventuella förändringar och skador orsakade av meningar i byggnaden eller byggnadsmaterial som tillhandahålls av andra ligger också utanför leverantörens ansvar.
 
Kunden kan endast höja och/eller kräva ersättning för brister om leverantören har visat grov vårdslöshet (skuld) eller avsiktligt uppsåt. I detta fall är kompensationen begränsad till kostnaden för leverans av nya varor samt demontering/installation om leverantören har levererat dessa. Leverantören har inget ansvar utöver vad som beskrivs i punkt 9. Detta gäller alla förluster som felet kan orsaka, såsom förlust av drift, förlorade vinster, förseningar och andra ekonomiska förluster.
 
Om leverantören utför undersökningar och korrigeringar och det därefter blir tydligt att anspråket inte utgör ett fel, debiteras kunden enligt aktuell prislista och förfluten tid.
 
Leverantören ansvarar endast för indirekta förluster om leverantören har handlat avsiktligt eller grovt försumligt.
 
Brandcertifierade och andra CE-märkta produkter tillverkas och kontrolleras enligt särskilda riktlinjer genom vilka leverantören är förbunden. Om leverantören eller någon av dess underleverantörer förlorar rätten att tillverka, sälja och installera brandcertifierade eller andra CE-märkta produkter eftersom kunden eller dennes kunder/slutkunder har gjort ett misstag vid montering, glasmontering eller på annat sätt använt produkterna på fel sätt, är kunden helt ansvarig för direkta och indirekta förluster, inklusive förlorade vinster som leverantören lider av som följd.

10. Försenad leverans

Kunden måste omedelbart meddelas om leverantören blir medveten om att leveransen från fabriken inte kan ske vid den överenskommen tidpunkt. Leverantören ska också om möjligt samtidigt ge kunden information om ett nytt leveransdatum från fabrik. Kunden förlorar sin rätt att kräva på grund av en försening om han inte gör detta skriftligen inom rimlig tid, och senast åtta arbetsdagar, efter att förseningen har meddelats.
 
Kunden kan endast kräva förseningsskador om leverantören har visat grov vårdslöshet (skuld) eller avsiktligt uppsåt. Kunden kan säga upp avtalet om varorna inte längre uppfyller den avsedda användningen och förseningen varar mer än 60 arbetsdagar (från angivet leveransdatum). Leverantören ansvarar inte för förseningar utöver vad som beskrivs i avsnitt 10. Detta gäller alla förluster som förseningen kan orsaka, såsom vinstförlust, förseningar och andra ekonomiska förluster. Denna begränsning av leverantörens ansvar gäller inte om han har visat grov vårdslöshet.

11. Underleverantörer

Leverantören har rätt att använda underleverantörer.

12. Rättsliga åtgärder

Leverantören har rätt att vända sig till kunden vid eventuella fordringar från kundens slutkund, som leverantören enligt avtalet mellan kund och leverantör inte är ansvarig för. Leverantören har också rätt att använda sig av alla direkta anspråk från skadelidande enligt lagen om produktansvar. Leverantören ska meddela kunden i rätt tid innan kundens slutkund eller skadelidandes anspråk uppfylls.

13. Betalningsvillkor

Privatpersoner:

 • 40% av ordersumman vid ordererkännande, 10 dagar netto.
 • 60% av ordersumman före leverans från fabrik, 10 dagar netto.

Företag:

 • 40% av ordersumman vid ordererkännande, 10 dagar netto.
 • 60% vid leverans, 30 dagar netto. 

Betalningsplan för projekt över 250 000 SEK. 
För leveranser där leverantören ska installera varorna faktureras detta när utförandet sker. Om delleveranser överenskommits kan leverantören fakturera för varje delleverans.
 
I händelse av försenad betalning räknas räntesatsen upp enligt gällande lagstiftning.
Leverantören är den lagliga ägaren av varorna tills hela inköpspriset, inklusive ränta, lagerkostnader och andra kostnader är helt betalt. Om det har gått mer än en månad från det att varan har kommit till terminalen utan att levereras på grund av villkor som kunden är ansvarig för, har leverantören rätt att sälja varorna och kräva skadestånd för dennes förluster och utgifter.
 
Kundens kreditvärdighet måste godkännas innan varorna tas i produktion.

14. Sekretess, integritet och referenser

Parterna har tystnadsplikt när det gäller information som uppstår i samband med genomförandet av kontraktet. Information ska inte göras tillgänglig för utomstående utan skriftlig medgivande från den andra parten. Ritningar och andra tekniska dokument som utfärdats av en av parterna får endast användas av den andra parten för avtalets syfte och får endast ges till andra när detta är nödvändigt för att fullföra avtalet. Leverantören har rätt att skicka ut nyhetsbrev via e-post.

Kunden kan välja bort ytterligare nyhetsbrev genom att följa länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss direkt. leverantören har rätt att använda kunden och projektet som referens.

15. Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas och ska träda i kraft i enlighet med engelsk lag och parterna underkastar sig den exklusiv jurisdiktionen av domstolarna i Sverige.